Polityka anulowania i formularz anulowania dla konsumentów

Konsumentem” w rozumieniu niniejszych zasad odstąpienia od umowy jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, odebrała lub objęła w posiadanie ostatni towar.

W drodze odstępstwa, w przypadku umowy o dostawę towarów w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach, termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Szkółka Wilfried Janßen, Portsloger Straße 46, 26188 Edewecht, adres e-mail: shop@bamboo-wonderwalls.de, numer telefonu: 04405-9896908, faks: 04405-5169) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo wykorzystać w tym celu załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tego zwrotu używamy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towaru.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).

Do

Szkółka Wilfried Janßen, Portsloger Straße 46, 26188 Edewecht, adres e-mail: shop@bamboo-wonderwalls.de, faks: 04405-5169

Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) dotyczącą

Zakup następujących towarów (*)/świadczenie następujących usług (*)

______________________________________________________

______________________________________________________

Zamówiono w dniu (*) ____________ / otrzymano w dniu (*) _________________

_______________________________________________________

Nazwa konsumenta (konsumentów)

_______________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

_______________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

_________________________

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Uwagi dotyczące zwrotu towarów

  • Następujące sposoby wymienione w niniejszej sekcji nie są warunkiem skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy.
  • Proszę unikać uszkodzenia lub zanieczyszczenia towaru.
  • Jeśli to możliwe, prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu i opakowaniu zewnętrznym ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. Jeśli oryginalne opakowanie lub opakowanie zewnętrzne nie jest już w posiadaniu, należy zastosować inne odpowiednie opakowanie, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem w transporcie i uniknąć wszelkich roszczeń z tytułu szkód spowodowanych nieodpowiednim opakowaniem.

Stworzony z Datenschutz-Generator.de przez dr Thomasa Schwenke

Shopping Cart