Cofnięcie w przypadku treści cyfrowych

Disclaimer: Poniższy wzór został przygotowany przez prawnika(https://drschwenke.de) zgodnie z typowymi wymaganiami sklepu internetowego. Jednakże należy korzystać z wzoru dopiero po dokładnej analizie i dostosowaniu do konkretnego modelu biznesowego. Poniższy przykład zawiera zatem dodatkowe uwagi, których należy przestrzegać oraz czerwone fragmenty, które należy szczególnie sprawdzić i w razie potrzeby dostosować. Prosimy o usunięcie uwag po edycji. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady prawnej. Prawa autorskie: Możesz korzystać z projektu w ramach domeny/strony internetowej, o ile dotyczy go również Twoja licencja Marketpress. Przekazywanie osobom trzecim, w tym klientom (np. jako deweloperom) jest niedopuszczalne.

Informacja o prawie odstąpienia od umowy przez konsumentów w zakresie dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych (np. e-book, pobranie oprogramowania)

Polityka anulowania

Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ([Insert: Nazwa/firma, adres adresata odwołania, numer telefonu, adres e-mail oraz, jeśli jest dostępny, numer faksu. W tym celu można również użyć shortcode [woocommerce_pl_disclaimer_address_data] i zapisać adres w Settings DE]) poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo wykorzystać w tym celu załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tego zwrotu używamy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).
– Aby [wstawić: Nazwa/firma, adres adresata odwołania, adres e-mail oraz, jeśli jest dostępny, numer faksu]:
– Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
– Nazwa konsumenta (konsumentów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
– Data
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli rozpoczęliśmy realizację umowy dopiero po wyrażeniu przez Państwa wyraźnej zgody na to i jednocześnie potwierdziliśmy Państwa wiedzę, że z chwilą rozpoczęcia realizacji umowy z naszej strony tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy. Zaznaczamy, że możemy uzależnić zawarcie umowy od ww. zgody i potwierdzenia.

Shopping Cart